၂ဝ၁၆ မွာေအာင္ျမင္ဖို႔ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ

၂ဝ၁၆ မွာေအာင္ျမင္ဖို႔ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ

၂ဝ၁၆ ႏွစ္သစ္ကေနစၿပီးေတာ့ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနႏိုင္ဖို႔ Start it Right 2016 ဆိုတဲ့ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခု ဇန္နဝါရီလ ၁ဝရက္ေန႔က UMFCCI ခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Leave a comment

Name
E-mail
Website
Comment